شيراز-بلوار قدوسي غربي-نبش كوچه 23 -ساختمان LC MAN -طبقه اول-واحد 1
persiapen1@yahoo.com
persiapen

شرکت پرشیاپن

persiapen
درباره ما
منشا دقیق اختراع کاغذ کاربن تا حدودی نامشخص است. اولین استفاده مستند از واژه کاغذ کاربن در سال 1806 به یک انگلیسی به نام رالف وجوود برمیگردد. با این حال، در ایتالیا پیلیگرینو توری دستگاه نوشتاری خود را در سال 1808 اختراع کرده بود و از آنجا که کاغذ سیاه یا کاغذ کاربن برای کارکرد دستگاهش ضروری بود، او برای ساخت کاغذ کربنی خود در آن زمان از روش Wedgwood استفاده کرد. جالب توجه است، هر دو نفر کاغذ کربن را از طریق استفاده از یک دستگاه نوشتن معرفی کردند، و کاغذ کربن یک جایگزین مناسب برای جوهر شد(جهت نوشته های بیشتر). در واقع یک قطعه کاغذ در جوهر چاپگر خیس و خشک می شد، سپس بین دو برگ کاغذی قرار می گرفت تا یک نسخه را به ورقه دیگر منتقل کند. استفاده از دستگاه نوشتاری کپی و برگه های کاغذ کاربن برای ایجاد نوشته هایی که افراد نابینا هم میتوانستند استفاده کنند توسط این افراد ترویج یافت ، زیرا سیم های فلزی افقی روی صفحه نوشتاری به عنوان راهنمایی برای قلم نوشتن عمل می­کرد و احتمالا به نوشتن افراد نابینا نیز کمک می کرد ، وِجوود در سبک اصلی خود قصد داشت به جای استفاده از پر ، از یک قلم فلزی برای نوشتن استفاده کند.